Düsseldorfer Tabelle 2023 (Article in Polish)

by | Mar 2, 2023 | Divorce Journal, International family law

Małoletnie, a także pełnoletnie dzieci, od nowego roku 2023 mają prawo do wyższych alimentów-zmiany alimentycyjne przy alimentach dla dzieci

Alimenty na dzieci ustala się zasadniczo według Tabeli Düsseldorfskiej. Służy ona jako pomoc przy ustalaniu uzasadnionych miesięcznych potrzeb alimentacyjnych, § 1610 BGB.
Jest ona publikowana przez Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie od 1979 roku i sporządzana przy udziale i w porozumieniu ze wszystkimi wyższymi sądami regionalnymi oraz Komisją Alimentacyjną Niemieckiego Sądu Rodzinnego. Tabela Düsseldorfer jest każdorocznie z dniem 01.01. każdego roku aktualizowane uwzgledniajac wszelkie zmiany stopy życiowej, Kindergeld (zasiłek na dzieci) jak i ogolny sytuacje rynkowa.

Tabela Düsseldorfska obejmuje cztery grupy wiekowe, w tym jedna dla dzieci pełnoletnich od 18 roku zycia oraz 15 poziomow dochodów osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Tabela uwzglednia dwoje dzieci będących na utrzymaniu rodzicow. Jeśli dzieci na utrzymaniu jest więcej, dla każdej kolejnej osoby na utrzymaniu stosuje się kolejny, niższy poziom dochodów; jeśli osób na utrzymaniu jest mniej, można zastosować kolejny, wyższy poziom dochodów.

Tabela düsseldorfska jest aktualizowana co roku, w tym na dzień 1 stycznia 2023 r., i jest dostępna na stronie internetowej Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie.

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2023/Duesseldorfer-Tabelle-2023.pdf

Düsseldorfer Tabelle 2023. Source: https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2023/Duesseldorfer-Tabelle-2023.pdf

Struktura tabeli jest niezmieniona w stosunku do roku 2022. Dotychczasowe 15 grup dochodowych oraz standardowy przypadek dwóch wierzycieli alimentacyjnych, na których opiera się tabela, pozostają bez zmian.

Zmiany w stosunku do roku 2022 dotyczą wskaźników potrzeb małoletnich i pełnoletnich dzieci, potrzeb dziecka studiującego oraz potrzeb osobistych, które należy pozostawić osobie zobowiązanej do alimentacji. Małoletnie, a także pełnoletnie dzieci, od nowego roku mają prawo do wyższych alimentów. Jednocześnie wzrosną osobiste potrzeby osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują następujące minimalne stawki alimentacyjne w przedziale dochodów do 1.900,00 €

-na małoletnie dzieci miesięcznie

 • w grupie wiekowej od 0-5. roku życia: 437 € (w roku 2022: 396 €)
 • w grupie wiekowej od 6 do 11 roku życia: 502 € (poprzednio: 455 €)
 • w grupie wiekowej od 12 do 17 roku życia: 588 € (poprzednio: 533 €)
 • od 18. roku życia: 628 €

Minimum alimentacyjne dla małoletnich dzieci po rozstaniu rodziców wynika z poziomu utrzymania dziecka i tzw. rozporządzenia o minimum alimentacyjnym (§ 1612a BGB).

-dla dzieci w okresie kształcenia/studiów:

Rodzice – jako krewni w linii prostej – są co do zasady zobowiązani na podstawie kodeksu cywilnego (§ 1601 BGB) do płacenia alimentów swoim pełnoletnim dzieciom w okresie kształcenia, czyli także w czasie studiów. Ustawodawca zakłada, że studenci nie są w stanie utrzymać się samodzielnie podczas studiów.

W związku z tym studenci, którzy mieszkają poza gospodarstwem domowym rodziców, mogą zasadniczo żądać od rodziców 930 euro miesięcznie tytułem alimentów. Jest to standardowa stawka w tabeli Düsseldorfskiej. Do tego dochodzi 410 € na koszty mieszkaniowe. Jeśli sytuacja życiowa rodziców determinuje wyższe potrzeby, stawka standardowa może zostać odchylona w górę.

potrzeby osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

Obowiązek płacenia alimentów zakłada zawsze dwie przesłanki, z jednej strony potrzebę wierzyciela alimentacyjnego, z drugiej zaś możliwości finansowe dłużnika.

To właśnie możliwości finansowe dłużnika są ograniczone potrąceniem (osobiste potrzeby), aby dłużnik płacąc alimenty sam nie stał się potrzebującym – przy osobistych potrzebach (jak sama nazwa wskazuje) sam dłużnik powinien dysponować kwotą na pokrycie swoich potrzeb życiowych.

Od 1 stycznia 2023 r. rozsądne potrącenie w stosunku do innych roszczeń o alimenty na rzecz dzieci wynosi 1.650 EUR (wcześniej 1.400 €), § 1603 ust. 1 BGB. W ramach rozsądnego odliczenia w wysokości 1.650 € mieszczą się koszty mieszkaniowe w wysokości 650 € (czynsz z opłatami).

Jakich konkretnie podwyżek należy się teraz spodziewać?

W przedziale dochodów do 1900 € minimalne alimenty na dzieci do lat pięciu wzrosną od 1 stycznia o 41 euro do 437 euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Dzieci od sześciu do jedenastu lat otrzymają 502 €, czyli o 47 € więcej. Dzieci w wieku od 12 do 17 lat otrzymają łącznie 588 € – o 55 € więcej. Stawki rosną także dla dzieci pełnoletnich i w pozostałych grupach dochodowych.

Wpływ modeli opieki na alimenty dla dzieci – model naprzemienny

O ile klasyczny model zamieszkania w prawie rodzinnym zakłada, że dziecko rodziców pozostających w separacji mieszka na stałe tylko z jednym z rodziców, a drugi rodzic zasadniczo zapewnia swoją część opieki poprzez płacenie alimentów, o tyle model naprzemienny zakłada, że dziecko mieszka regularnie z obojgiem rodziców. Oboje rodzice zapewniają taką samą ilość opieki. Dziecko naprzemiennie w odstępach czasu przebywa w obu gospodarstwach domowych, np. jeden tydzień w gospodarstwie matki i jeden tydzień w gospodarstwie ojca.

Ponieważ niemieckie prawo rodzinne nadal w dużej mierze opiera się na modelu zamieszkiwania i w związku z tym tabela düsseldorfska jest dostosowana do tej sytuacji, przy realizacji modelu naprzemiennego, na przykład przy obliczaniu alimentów, pojawiają się różne problemy prawne.

Autentyczny i nieautentyczny model zmienny

Należy rozróżnić tzw. prawdziwy model naprzemienny od nieautentycznego modelu naprzemiennego. Prawdziwy model naprzemienny istnieje wtedy, gdy żaden z rodziców nie zapewnia znacząco więcej opieki i wysiłku niż drugi. Z kolei w przypadku nierównego podziału usług opiekuńczych mówi się o modelu nieautentycznie przemiennym. Rozróżnienie to jest istotne przy obliczaniu wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Zgodnie z orzecznictwem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, rzeczywisty model przemienny nie występuje, jeżeli opieka sprawowana jest przez oboje rodziców, ale jedno z nich zapewnia 2/3 opieki, a drugie 1/3 (wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 21.12.2005 r. – sygn. akt XII ZR 126/03). Raczej świadczenie opieki musi być podzielone mniej więcej po równo (50:50).

Wpływ rzeczywistego i nierzeczywistego modelu przemiennego na alimenty na rzecz dzieci

W przypadku nieautentycznego modelu naprzemiennego pozostają wyliczone alimenty na rzecz tego z rodziców, który sprawuje mniejszą opiekę.

Istnienie rzeczywistego modelu naprzemiennego oznacza, że oboje rodzice są objęci obowiązkiem alimentacyjnym. Nie oznacza to, że między rodzicami nie trzeba by płacić alimentów w ogóle.

Wysokość alimentów wynika z orzecznictwa Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (orzeczenie z dnia 9 lipca 2014 roku – sygn. akt XII ZB 661/12).

Przy obliczaniu alimentów należy postępować w następujący sposób:

 1. ustalić łączne dochody obojga rodziców: Najpierw sumuje się dochody obojga rodziców i oblicza wynikające z nich potrzeby alimentacyjne na rzecz dziecka, korzystając z tabeli Düsseldorfskiej
 2. Do potrzeb alimentacyjnych z Tabeli Düsseldorfskiej dodaje się wszelkie dodatkowe potrzeby wynikające z modelu naprzemiennego (np. na przejazdy między domami rodziców, pokoje dzieci).
 3. Od indywidualnych dochodów netto rodziców należy odliczyć odpowiednie potrącenie. Te dwa dochody należy następnie umieścić w stosunku do siebie.
 4. Potrzeby w zakresie utrzymania obliczone zgodnie Nr.1, w tym dodatkowe potrzeby zgodnie z Nr.2, należy następnie podzielić między rodzicami w takim samym stosunku jak ich dochody netto (Nr.3).
 5. Następnie należy uwzględnić zasiłek na dziecko: W tym celu dodaje się połowę zasiłku na dziecko dla rodzica, który otrzymuje zasiłek na dziecko. Natomiast w przypadku drugiego rodzica należy odliczyć połowę zasiłku na dziecko.

6.Na koniec należy ustalić, który z rodziców musi zapłacić jaką kwotę drugiemu rodzicowi. Oblicza się ją z różnicy między wyliczonym udziałem alimentacyjnym (patrz punkt 1.) a połową całkowitego zapotrzebowania.

Podsumowując, na co należy zwrócić uwagę?

 1. Po corocznej korekcie Tabeli Düsseldorfskiej osoba zobowiązana do płacenia alimentów jest automatycznie zobowiązana do skorygowania/podwyższenia wysokości płaconych alimentów na dziecko. Jeśli dłużnik nie zrobi tego dobrowolnie, zdecydowanie zaleca się zwrócenie się do niego o to, a w najlepszym przypadku skorzystanie z pomocy prawnej.
 2. jeśli dochody dłużnika ulegną zmianie/zwiększeniu, należy również skorygować wysokość alimentów. Jeśli nie znaja Państwo konkretnego wzrostu dochodów, maja Państwo prawo do informacji na ten temat, którą może wyegzekwować prawnik.
 3. Jeśli wybrali Państwo model naprzemienny, zawsze konieczne jest przeprowadzenie indywidualnej kalkulacji.

Zalecamy dokładną analizę indywidualnej sytuacji z poradą prawną!

Jetzt teilen auf

Jetzt Newsletter abonnieren

Newsletter

In Kürze erscheinen unser E-Book und ein Workbook zum Thema Scheidung.
Sie können sich hier in die Wartelisten eintragen und sich ein Exemplar reservieren.

Interaction in the alternating model

Interaction in the alternating model

If the parents separate, the question arises as to how one can best continue to exercise one's parental role and regulate the care of the child. For this purpose, various concepts for the arrangement of child contact of separated parents have been developed. I. What...

read more
International child abduction- general requirements

International child abduction- general requirements

I. When is child abduction present? Child abduction is when a child is abducted from the country in which it has its habitual residence and domicile, without any prior agreement between the parents: in the case of joint parental care, BOTH parents decide on the...

read more