ARTYKUŁ "Moje Miasto"

Powikłania poszczepienne – brak porozumienia między rodzicami w kwestii szczepienia dziecka – orzecznictwo Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, postanowienie z 03.05.2017 XII ZP 157/16

 

Nie bęcący małżeństwem rodzice prowadzą spór w sprawie konieczności przeprowadzenia szczepienia ochronnego u ich córki urodzonej w czerwcu 2012 roku. Matka dziecka, u której przebywa córka, jest zdania, że ryzyko powikłań poszczepiennych przewyższa ogólne ryzyko infenkcji. Natomiast ojciec jest zwolennikiem przeprowadzenia szczepień ochronnych zalecanych przez Stałą Komisję ds. Szczepień przy Instytucie im. Roberta Kocha (STIKO). Matka dziecka skłania się do przeprowadzenia szczepień ochronnych tylko wtedy, gdy ze strony lekarzy nastąpi pełne wykluczenie wystąpienia szkód poszczepiennych.

 

Obydwoje rodzice wnieśli już o przeniesienie na każdego z nich z osobna wyłącznej pieczy w zakresie troski o stan zdrowia.

Decyzja Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BHG z 03.05.2017, sygnatura akt: XII ZP 157/16)

 

Sąd niższej instancji – Wyższy Sąd Krajowy – przeniósł prawo podejmowania decyzji, a tym samym przeniósł prawo troski o stan zdrowia, na ojca dziecka, ograniczając je jednak do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw tężcowi, błonicy, krztuścowi, chorobom pneumokokowym, rotawirusowi, meningokokom grupy C, odrze, śwince i różyczce.

 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości potwierdził tę decyzję:

Zgodnie z regulacją § 1628 zdanie 1 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) sąd rodzinny może na wniosek rodzica przenieść prawo podejmowania decyzji na jednego rodzica, jeżeli sprawujący wspólną władzę rodzicielską rodzice nie mogą porozumieć się w jednej jedynej sprawie lub w jednym konkretnym zakresie spraw, których regulacja ma istotne znaczenie dla dziecka.

 

Prawo podejmowania decyzji należy w takim wypadku przyznać temu rodzicowi, którego propozycja rozwiązania lepiej służy dobru dziecka.

Przeprowadzenie szczepień ochronnych nie należy do zwykłych spraw życia codziennego dziecka, które zgodnie z przepisem § 1687 ust. 1 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) podlegają kompetencji tego rodzica, u którego przebywa dziecko, lecz jest to sprawa o istotnym znaczeniu dla dziecka.

Decyzje dotyczące szczepień nie są decyzjami w zwykłych sprawach dnia codziennego.

 

Decyzja w kwestii tego, czy nieletnie dziecko ma zostać poddane szczepieniu przeciw konkretnej chorobie infenkcyjnej, podejmowana jest w odróżnieniu do zwykłych spraw dnia codziennego z reguły tylko raz. Tak ryzyko związanej z możliwymi komplikacjami infekcji, której można uniknąć przeprowadzając szczepienie, jak i ryzyko wystąpienia powikłań poszczepiennych mają przy tym istotne znaczenie.

 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznaje zalecenia Stałej Komisji ds. Szczepień przy Instytucie im. Roberta Kocha (STIKO) za standard.

Wyższy Sąd Krajowy (OLG) słusznie uznał ojca dziecka jako tego rodzica, który jest bardziej predysponowany do podejmowania decyzji w zakresie przeprowadzenia u dziecka wymienionych szczepień.

 

Słusznie przy tym nawiązał do tego, że ojciec swe przekonanie opiera na zaleceniach STIKO. Zalecenia te uznane są za standard medyczny.

W sytuacji, w której u dziecka brak było indywidualnych okoliczności jak na przykład szczególne ryzyko związane ze szczepieniami, Wyższy Sąd Krajowy (OLG) mógł odwołać się do zaleceń szczepień jako do uznanego stanu wiedzy naukowej.

 

Zgłoszone przez matkę dziecka zastrzeżenia wynikające z jej obaw o zgubną działalność lobbystyczną przemysłu farmaceutycznego i świata lekarskiego, nie uzasadniły konieczności zaciągnięcia przez OLG szczególnej ekspertyzy biegłego na temat ogólnych ryzyk poszczepiennych.

 

Komentarz pani mecenas Czech:

 

Powyższa decyzja potwierdziła, że szczepienia ochronne stanowią sprawę o istotnym znaczeniu zgodnie z §  1682 zdanie 1 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), co do której obydwoje rodzice muszą być zgodni i mieć to samo zdanie.

 

W wypadku braku porozumienia decyzję musi podjąć sąd, a to w ten sposób, że część sprawowanej władzy rodzicielskiej – tutaj w zakresie troski o stan zdrowia – przenoszona jest na tego rodzica, który zdaniem sądu bardziej nadaje się do decydowania w tej sprawie.

 

Od sprawy związanej z przeprowadzeniem szczepień różnią się zwykłe sprawy życia codziennego dziecka. Kompetencja podejmowania decyzji w tych kwestiach leży po stronie tego rodzica, pod którego opieką znajduje się dziecko.

Anja Czech – Adwokat niemiecki

Nymphenburger Str. 20

80335 Monachium

Niemcy

 

tel.: +49 (0) 89 / 51 51 49 53

fax: +49 (0) 89 / 54 82 82 85

ac@anwaltskanzlei-czech.de

www.anwaltskanzlei-czech.de

Copyright © Anja Czech. All Rights Reserved.